O nas

Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« (UTRIP) je bil kot zasebni neprofitni zavod ustanovljen spomladi 2006. Inštitut vodi in sodeluje pri številnih evropskih in domačih projektih, ki jih sofinancirata Evropska komisija in Vlada Republike Slovenije. Sodelujemo v evropski krovni nevladnih organizaciji s področja alkohola »Eurocare«, katere polnopravni člani smo od marca 2009. Smo člani Evropskega foruma civilne družbe s področja drog (»Civil Society Forum on Drugs«), Evropske akademske mreže na področju preventive (SPAN) in Evropske mreže na področju alkoholne politike (APN). Smo člani številnih projektnih, raziskovalnih in nevladnih evropskih mrež (AMPHORA, ALICE RAP, Club Health, IREFREA, ProSkills idr.). UTRIP je nacionalni center evropskega šolskega preventivnega programa EU-Dap (»Izštekani«) in najučinkovitejšega družinskega preventivnega programa na svetu »Krepitev družin« (»The Strenghtening Families Program«). UTRIP vodi vsebinsko mrežo na področju zdravja (»Preventivna platforma«), ki je sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada.

Poslanstvo zavoda je zagotavljanje in izvajanje kakovostnega razvoja programov in projektov ter raziskovalno dejavnost na področju tveganega obnašanja mladih ter drugih rizičnih skupin prebivalstva. Ob tem zagotavlja tudi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovnjake, raziskovalce in prostovoljce, ki so vključeni v obravnavo problematike tveganega obnašanja otrok, mladostnikov, mlajših odraslih in drugih rizičnih skupin prebivalstva (npr. izobraževanje zdravstvenih in socialnih delavcev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šolah, vzgojiteljev, strokovnjakov in prostovoljcev v nevladnih organizacijah, državnih uradnikov idr.). Zavod razvija partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo, nevladnim sektorjem, mediji in gospodarstvom (zlasti industrijo zabave, ki poleg medijev ključno vpliva na življenjski slog mladih), in sicer od lokalne do mednarodne ravni. Zavod uvaja novosti v razvojno in raziskovalno delo na tem področju. S tem zvišuje raven znanja in izobrazbe ter posredno vpliva na razvoj lokalnih skupnosti in države. Zavod je hkrati pomemben dejavnik, ki prispeva k uvrščanju Slovenije med opaznejše države na tem področju dela, saj ima številne mednarodne stike in je vpet v precej pomembnih projektov in razvojno-raziskovalnih mrež.

Vizija

V prihodnosti želi zavod ohranjati in razvijati tiste dejavnosti oziroma načine delovanja ter sodelovanja, ki so se doslej izkazali kot uspešni, sprejemali, ohranjali in razvijali pa bomo tudi nove, če nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

Ti cilji so:

  1. biti med najsodobnejšimi in najuspešnejšimi razvojno-raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji, prepoznavnimi doma in v tujini, pri tem pa stalno sodelovati z okoljem, v katerem živimo in delamo;
  2. prilagajati se potrebam in strateškim prioritetam države in Evropske unije kot celote, potrebam otrok, mladih in drugih rizičnih skupin prebivalstva ter potrebam strokovnih delavcev in prostovoljcev pri razvoju izobraževalnih in preventivnih programov;
  3. skrbeti za osebno rast otrok, mladih in drugih rizičnih skupin prebivalstva ter za kakovostne odnose med strokovnjaki in udeleženci izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj;
  4. izpopolnjevati strokovno in osebno komunikacijo na temelju znanja in medsebojnega zaupanja znotraj strokovne javnosti;
  5. vključevati v razvojno-raziskovalni proces sodobno tehnologijo in opremo ter ju v skladu z možnostmi tudi razvijati oziroma izboljševati, tako da bosta vedno pomemben sestavni del našega dela in zlasti preventivnih programov v praksi (večja dostopnost preventivnih vsebin mladim generacijam);
  6. pri dejavnostih, ki zagotavljajo splošna, poklicna, strokovna in druga znanja ter spretnosti, razvijati kakovost in odgovornost zanjo, pri tem pa sodelovati s partnerji tako, da se uresničujejo skupni ter usklajujejo morebitni različni interesi;
  7. z navedenimi načini delovanja graditi tržne konkurenčne zmožnosti in boljše perspektive v svojem ožjem in širšem okolju – na lokalni, državni in evropski ravni.

 

Kdo smo?

Matej Košir

direktor   ( matej@institut-utrip.si )

Matej KoširMatej Košir je od leta 2009 direktor Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip«. Od leta 2000 do 2009 je delal kot višji svetovalec in projektni vodja na Uradu Vlade RS za droge ter na Ministrstvu za zdravje. Bil je nacionalni koordinator za alkoholno politiko na Ministrstvu za zdravje (2006-2009). Bil je nacionalni koordinator za izvajanje zakonodaje na področju drog (ELDD je projekt Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti – EMCDDA) (2002-2009), poleg tega pa je bil upravljalec projekta EDDRA (baza dobrih praks) za Slovenijo, ravno tako projekt EMCDDA (2002-2009). Decembra 2006 je bil imenovan za člana medresorske delovne skupine za varnost cestnega prometa (pristojen za področje vožnje pod vplivom alkohola). Januarja 2008 je bil imenovan za nacionalnega informacijskega koordinatorja za pripravo svetovnega poročila o varnosti cestnega prometa pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Matej Košir je eden od ključni članov različnih evropskih raziskovalnih, projektnih in nevladnih mrež s področja tveganega obnašanja mladih, zasvojenosti in javnega zdravja, pri čemer velja izpostaviti zlasti naslednje: »Club Health« (evropska mreža s področja nočnega življenja mladih), »Eurocare« (krovno združenje nevladnih organizacij s področja alkoholne politike), IREFREA (evropska mreža za preventivo na področju alkohola in prepovedanih drog), Evropsko združenje za raziskave v preventivi (»European Society for Prevention Research« – EU SPR), Evropska akademska mreža na področju preventive (»Science for Prevention Academic Network« – SPAN), AMPHORA (evropsko projektno združenje raziskovalcev s področja alkohola) in ALICE RAP (evropska projektna raziskovalna mreža s področja drog in zasvojenosti). Matej Košir sodeluje v številnih evropskih raziskovalnih in izobraževalnih projektih, sofinanciranih s strani Evropske komisije (v sklopu naslednjih programov: Health Programme, 7. okvirni program (FP7), Daphne III, Lifelong Learning Programme, Drug Prevention and Information Programme in European Social Fund). Matej Košir je avtor, soavtor ali recenzent znanstvenih člankov, knjig in drugih strokovnih prispevkov s področja javnega zdravja. Je verificiran evalvator evropskih projektov in drugih prijav (npr. strokovnih konferenc) pri Evropski izvršni agenciji za zdravje in potrošnike (EAHC). Bil je vodja triletnega evropskega projekta »Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth« (2009-2012), ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije. Vodi tudi vsebinsko mrežo s področja zdravja (»Preventivna platforma«), ki je sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada.

Sanela Talić

generalna sekretarka in vodja preventivnih programov  ( sanela@institut-utrip.si )

Sanela Talić je generalna sekretarka inštituta, kjer je zaposlena za polni delovni čas od januarja 2010. Poleg funkcije generalne sekretarke opravlja tudi naloge vodje preventivnih programov. Med delovnimi področju se ukvarja zlasti s preventivo v šolah, družini in lokalni skupnosti. Sodeluje tudi v projektih s področja vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih (zlasti tistih ciljnih skupin, ki so v socialno neugodnem položaju). Vodi in sodeluje pri številnih delovnih paketih evropskih projektov. Še pred polno zaposlitvijo na inštitutu (2006-2009) je sodelovala v številnih raziskovalnih aktivnostih, zlasti na evropski ravni. Od prevzema področja preventive na inštitutu se je Sanela Talić stalno izobraževala in usposabljala. Med drugim se je januarja 2011 udeležila zimske šole evropskega združenja za klinično psihologijo na temo »Evidence-based Parent Education Programs and Best Practices to Promote Positive Parenting«, ki je potekala na Tenerifih (Španija). V obdobju 2010-2011 se je udeležila številnih usposabljanj za trenerje v sklopu evropskega šolskega preventivnega programa EU-Dap (»Izštekani«) in dosegla naziv glavnega trenerja (»Master Trainer«). Usposabljanja so bila organizirana s strani University College Ghent (»EU-Dap Faculty«) kot del projekta, sofinanciranega s strani Evropske komisije. Sanela Talić je članica naslednjih raziskovalnih in projektnih mrež, strokovnih teles ter krovnih organizacij: »Club Health« (evropska mreža s področja nočnega življenja mladih), »Eurocare« (krovno združenje nevladnih organizacij s področja alkoholne politike), IREFREA (evropska mreža za preventivo na področju alkohola in prepovedanih drog), Evropsko združenje za raziskave v preventivi (»European Society for Prevention Research« – EU SPR), Evropske akademske mreže s področja preventive (»Science for Prevention Academic Network« – SPAN), AMPHORA (evropsko projektno združenje raziskovalcev s področja alkohola) in ALICE RAP (evropska projektna raziskovalna mreža s področja drog in zasvojenosti). Sanela Talić sodeluje tudi v številnih evropskih raziskovalnih in izobraževalnih projektih, sofinanciranih s strani Evropske komisije (v sklopu naslednjih programov: Health Programme, 7. okvirni program (FP7), Daphne III, Lifelong Learning Programme, Drug Prevention and Information Programme in European Social Fund). Je nacionalna koordinatorka in glavna trenerka evropskega šolskega preventivnega programa EU-Dap (»Izštekani«). Je tudi nacionalna koordinatorka svetovno priznanega družinskega preventivnega programa »Krepitev družin« (»The Strengthening Families Program«). Sanela Talić je trenutno tudi izvoljena sekretarka Evropskega združenja za raziskave  v preventivi (»European Society for Prevention Research« – EU SPR).


 

Civil society forum on drugs in the EU

Inštitut Utrip je član evropske krovne nevladne organizacije na področju alkoholne politike (Eurocare), Evropskega foruma civilne družbe na področju drog (CSF), Evropskega združenja za raziskave v preventivi (EU SPR) in Evropske mreže na področju alkoholne politike (APN).