Search
Close this search box.

O nas

Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« se že od ustanovitve leta 2006 celovito ukvarja s preventivo in zagovorništvom, zlasti na področju alkoholne in tobačne politike, politike na področju prepovedanih drog, različnih oblik vedenjskih (oz. nekemičnih) zasvojenosti, preprečevanja številnih oblik tveganega vedenja otrok, mladih in odraslih ter socialnega in čustvenega učenja.

Kot nevladna in neprofitna organizacija imamo status v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in mladinskega dela, v letu 2022 pa smo pridobili tudi posvetovalni status pri Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov (ECOSOC), ki ga Združeni narodi podelijo nevladnim organizacijam in jim s tem omogočijo aktivnejše sodelovanje pri različnih dejavnostih Združenih narodov.

Zaradi širšega pokrivanja področja preventive in zagovorništva sodelujemo z zelo širokim spektrom mednarodnih mrež in ustanov, zlasti pa smo aktivni v Evropskem forumu civilne družbe na področju drog (Civil Society Forum on Drugs – CSFD), Dunajskem odboru nevladnih organizacij s področja drog (Vienna NGO Committee on Drugs – VNGOC), Mednarodni konfederaciji raziskovalnih ustanov s področja alkohola, tobaka in drugih drog (International Confederation of Alcohol, Tobacco and other Drug (ATOD) Research Associations – ICARA), mednarodni organizaciji Movendi International, Svetovni federaciji ustanov in organizacij s področja drog (World Federation Against Drugs – WFAD) ter Evropski zvezi na področju alkoholne politike (European Alcohol Policy Alliance – Eurocare).

V obdobju 2017-2018 smo bili svetovalna ustanova Svetovne banke v Bosni in Hercegovini na področju preventive zagovorništva, v letu 2021 pa tudi Medameriške komisije za nadzor nad drogami (CICAD), ki deluje v sklopu Organizacije ameriških držav (OAS).

Smo tudi polnopravni člani Svetovnega združenja na področju kazenskega pregona in javnega zdravja (Global Law Enforcement and Public Health Association – GLEPHA), Evropske zveze na področju spektra fetalnih alkoholnih motenj (European FASD Association – EUFASD) in Evropske mreže na področju alkoholne politike (European Alcohol Policy Network – APN). Aktivno sodelujemo tudi z Uradom OZN za droge in kriminal (United Nations Office for Drugs and Crime – UNODC), zlasti v sklopu mednarodnih preventivnih kampanj »Listen First« (»Najprej poslušaj«), »Science of Care« (»Znanost o skrbi«) in »Science of Skills« (»Znanost o veščinah«), ter Mednarodno zvezo strokovnjakov s področja uporabe drog (International Society of Substance Use Professionals – ISSUP) in Mednarodnim konzorcijem univerz in raziskovalnih ustanov na področju zmanjševanja povpraševanja po drogah (International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction – ICUDDR).

UTRIP je (bil) vodilni ali ključni partner v številnih (prek 25) evropskih projektih, sofinanciranih s strani Evropske komisije iz različnih programov, zlasti pa s področja zdravja, notranjih zadev in pravosodja, izobraževanja in mladih ter Evropskega socialnega sklada (ESS). Smo nacionalni center za preventivni program za vrtce »Lubo«, šolske preventivne programe »Izštekani« (»Unplugged«), »Igra lepega vedenja« (»Good Behavior Game« – GBG), »Lions Quest«, »Learning to Be« (socialno in čustveno učenje), »Teaching to Be« (dobro psihofizično počutje učiteljic in učiteljev) in »Boys and Girls Plus«, šolski preventivni program za starše EFFEKT, družinski preventivni program »Program krepitve družin« (»Strengthening Families Program (SFP) avtorice prof. Karol Kumpfer) in v (lokalno) skupnost usmerjene programe »Communities That Care« (CTC), »STAD in Europe« in »Club Health«.

UTRIP vodi nacionalno (vsebinsko) mrežo s podporo več kot 40 slovenskih nevladnih organizacij in drugih ustanov na področju preventive in zagovorništva »Preventivna platforma« (www.preventivna-platforma.si), ki jo pretežno sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Vizija

Matej Košir
Matej Košir

Matej Košir je direktor Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip« (UTRIP). Že skoraj 25 let deluje na področju preventive in zagovorništva.

Je avtor, soavtor in recenzent znanstvenih člankov in ocenjevalec evropskih projektov s področja zdravja, socialnih inovacij in raziskovanja. Je predavatelj in izvajalec različnih izobraževanj in usposabljanj s področja preventive in zagovorništva.

V obdobju 2015-2016 je bil zaposlen na Univerzi Oxford Brookes v Veliki Britaniji, in sicer kot vodja njihovega evropskega projekta s področja preventivne znanosti (»Science for Prevention Academic Network – SPAN«). V obdobju 2017-2019 je bil zunanji svetovalec Svetovne banke (»World Bank Group«) v Bosni in Hercegovini na področju alkoholne in tobačne politike ter preventive, v letu 2021 pa tudi zunanji svetovalec Medameriške komisije za nadzor nad drogami (CICAD) v sklopu Organizacije ameriških držav (OAS). Pred zaposlitvijo na UTRIP-u je bil zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, Generalni policijski upravi, Uradu Vlade RS za droge ter Ministrstvu za zdravje, kjer je opravljal naloge nacionalnega koordinatorja na področju alkoholne politike.

V Sloveniji že več kot 10 let vodi vsebinsko mrežo »Preventivna platforma« (www.preventivna-platforma.si), v kateri bolj ali manj aktivno sodeluje oziroma jo podpira prek 40 različnih (pretežno nevladnih) ustanov in organizacij. Od leta 2006 dalje je bil kot vodja projektov ali posameznih delovnih sklopov vključen v več kot 25 evropskih projektov s področja zdravja, notranjih zadev in pravosodja, izobraževanja, mladinskega dela in raziskovanja. Je soavtor in sorazvijalec Evropskega preventivnega kurikuluma (EUPC), ki ga je v letu 2019 izdal Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) in sodelavec pri posodobljeni izdaji mednarodnih preventivnih standardov na področju uporabe drog, ki sta jo v letu 2018 izdala Urad OZN za droge in kriminal (United Nations Office for Drugs and Crime – UNODC) in Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO).

V letu 2017 je prejel nagrado Evropskega združenja za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research – EUSPR) za »vodilnega evropskega strokovnjaka s področja preventivne prakse« (»Leading European Prevention Science Practitioner Honour«). Leta 2020 je ameriško Združenje za raziskave v preventivi (Society for Prevention Research – SPR) njemu in njegovi ženi (Saneli Talić) podelilo prestižno mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju (»International Collaborative Prevention Research Award«). Je doktorski kandidat na doktorskem študiju preventivne znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti Univerze v Zagrebu (Hrvaška).

Od novembra 2021 je predsednik Mednarodne konfederacije raziskovalnih ustanov s področja alkohola, tobaka in drugih drog (International Confederation of Alcohol, Tobacco and other Drug (ATOD) Research Associations – ICARA), od marca 2020 pa namestnik predsedujočega pri Dunajskem odboru nevladnih organizacij s področja drog (Vienna NGO Committee on Drugs – VNGOC).

Sanela Talić
Sanela Talić

Sanela Talić je vodja preventivnih programov na Inštitutu za raziskave in razvoj »Utrip« (UTRIP).

Od začetka zaposlitve na inštitutu v letu 2009 je bila vključena v številne raziskovalne in razvojne evropske projekte, zlasti s področja preventive, zdravja, socialnega in čustvenega učenja ter izobraževanja.

Je doktorska kandidatka s področja preventivne znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti Univerze v Zagrebu (Hrvaška).

Je glavna trenerka (»Master Trainer«) za šolske preventivne programe »Izštekani« (»Unplugged«), EFFEKT, »Igra lepega vedenja« (»Good Behavior Game« – GBG), »Lions Quest« in »Boys & Girls Plus« ter nacionalna koordinatorka in glavna trenerka za družinski preventivni program »Program krepitve družin« (Strengthening Families Program – SFP, avtorice prof. Karol Kumpfer). V dveh zaporednih mandatih je bila sekretarka Evropskega združenja za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research – EUSPR).

Vključena je bila v številne raziskave s področja preventive doma in v svetu ter je avtorica in soavtorica znanstvenih člankov in publikacij. Redno predava na mednarodnih in nacionalnih konferencah, zlasti s področja šolske in družinske preventive ter socialnega in čustvenega učenja v šolskem okolju. Je soavtorica in sorazvijalka Evropskega preventivnega kurikuluma (EUPC), ki ga je v letu 2019 izdal Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA), in sodelavka pri posodobljeni izdaji mednarodnih preventivnih standardov na področju uporabe drog, ki sta jo v letu 2018 izdala Urad OZN za droge in kriminal (United Nations Office for Drugs and Crime – UNODC) in Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO).


V letu 2018 je prejela nagrado Mednarodnega združenja strokovnjakov s področja uporabe drog (International Society of Substance Use Professionals – ISSUP) za »eno od najobetavnejših mednarodnih strokovnjakinj s področja preventive« (»Early Career Award«). Leta 2020 je ameriško Združenje za raziskave v preventivi (Society for Prevention Research – SPR) njej in njenemu možu (Mateju Koširju) podelilo prestižno mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju (»International Collaborative Prevention Research Award«).

Zunanji sodelavki

Ana Bogdan Zupančič
Ana Bogdan Zupančič

Dr. Ana Bogdan Zupančič je socialna pedagoginja s »srcem, glavo in rokami«. Svojo poklicno pot je začela na osnovni šoli, kjer je bila kot izvajalka dodatne strokovne pomoči in svetovalna delavka zaposlena dobro desetletje.

V tem času se je redno strokovno izpopolnjevala in znanje delila na predavanjih ali delavnicah za starše in strokovne delavce. Redno je aktivno sodelovala na mednarodnih in nacionalnih kongresih, izobraževanjih in posvetih na področju vzgoje in izobraževanja ter pridobila certifikat »Transakcijski analitik – svetovalec, izvajalec programa za pozitivno samovrednotenje otrok in mladostnikov« (Reasoner) in zaključila temeljno Familylab-ovo usposabljanje.

Še danes se aktivno vključuje v izobraževanja iz (skupinske) psihoterapije in psihodrame, zanimajo pa jo tudi celostni preventivni programi, gledališka pedagogika in pomoč z umetnostjo.


Od 1. oktobra 2017 je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Akademsko kariero je začela kot asistentka za področje socialne pedagogike, po zaključku doktorskega študija pa je v študijskem letu 2021/2022 postala visokošolska učiteljica na oddelku za socialno pedagogiko. Poleg raziskovanja socialno-pedagoških diskurzov in konceptov znotraj osnovnošolskega prostora, je svoj raziskovalni interes usmerila predvsem v razvijanje teoretske podstati socialne pedagogike v Sloveniji.


Poleg tega, da sodeluje s kolegi iz tujih in domačih fakultet, predava in aktivno sodeluje na izobraževanjih doma in v tujini, je tudi članica strokovnih skupin znotraj evropskih in nacionalnih projektov, kar daje njenemu delu še dodatno širino. V »prostem času« je mama dveh najstnikov, partnerka in ljubiteljica narave, gora, teka, knjig in dobrih filmov. Njen osebni in profesionalni interes je predvsem dobrobit (ranljivih) posameznikov, skupin in celotne družbe.

Lea Avguštin
Lea Avguštin

Lea Avguštin je diplomirala iz pedagogike, smer andragogika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2010 je zaposlena v javnem izobraževalnem zavodu kot predavateljica in koordinatorica projektov, kjer sodeluje pri različnih evropskih projektih ter izvaja delavnice na temo celostnega pristopa k dobremu počutju, obvladovanja stresa in vodenja kariere.

Sodeluje z različnimi ustanovami (Inštitut »Utrip«, Skupnost višjih strokovnih šol, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana). Ima naziv predavateljice višje strokovne šole za področje »Management stresa in metode sproščanja« ter »Duševna aktivnost in osebna sprostitev«.

Pridobila je izobrazbo pri mednarodni zvezi joge in je učiteljica joge (CYT 300, RYT 500, Joga terapija-mentalno zdravje), ki jo tudi poučuje. Je praktikantka transcendentalne meditacije, trenutno vpisana tudi v enoletni študij meditacije prek ameriškega Veda centra. Prosti čas rada izkoristi za potovanja po svetu z nahrbtnikom, vtise z njih pa zapisuje v popotniškem blogu.

Nagrade in priznanja

Leading European Prevention Science Practitioner Honour
Leading European Prevention Science Practitioner Honour

Matej Košir je septembra 2017 na 8. redni letni konferenci na Dunaju (Avstrija) prejel nagrado Evropskega združenja za raziskave v preventivi (EUSPR) za »vodilnega evropskega strokovnjaka s področja preventivne prakse« (»Leading European Prevention Science Practitioner Honour«).

Early Career Award
»Early Career Award«

Sanela Talić je decembra 2018 na 4. redni letni konferenci v Nairobiju (Kenija) prejela nagrado Mednarodnega združenja strokovnjakov s področja uporabe drog (ISSUP) za »eno od najobetavnejših mednarodnih strokovnjakinj s področja preventive« (»Early Career Award«).

International Collaborative Prevention Research Award
International Collaborative Prevention Research Award

Matej Košir in Sanela Talić sta leta 2020 skupaj prejela prestižno mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju (»International Collaborative Prevention Research Award«), ki jo podeljuje Odbor za nagrade in priznanja (»Recognition and Honors Committee«) ameriškega združenja za raziskave v preventivi (SPR ).

Omenjeno nagrado podeljujejo posamezniku ali skupini za prispevek na področju mednarodnega sodelovanja. Nagrado sta prejela 23. julija 2020 na (virtualni) podelitvi ob zaključku 28. letnega srečanja SPR.

Mednarodne zveze na področju kroničnih nenalezljivih bolezni (NCD Alliance)
Mednarodne zveze na področju kroničnih nenalezljivih bolezni (NCD Alliance)

Februarja 2020 je Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (UTRIP je eden od soustanoviteljev združenja) prejelo nagrado Mednarodne zveze na področju kroničnih nenalezljivih bolezni (NCD Alliance) za »opremljanje mladih za zagovorništvo na področju kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji«, in sicer v sklopu zaključne prireditve 3. globalnega foruma NCD Alliance v Sharjahu (Združeni arabski emirati).

Dokumenti