Search
Close this search box.

Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« (Preventivna platforma II – 2012-2014)

Projekt s polnim imenom »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« združuje tri ugledne in izkušene partnerske organizacije, in sicer Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora. Namen projekta je v nadaljnjem povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore in pomoči NVO na področju preventive, vzpostavitvi minimalnih kakovostnih standardov na področju preventive, razvoju izobraževalnih programov (kurikulumov) za usposabljanje predstavnikov NVO na temo razvoja, prenosa, izvajanja in vrednotenja kakovostnih preventivnih programov, pospeševanju mednarodnega vključevanja NVO na področju preventive ter ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo. Iz analize stanja in izkušenj vemo, da stanje na področju preventive v Sloveniji ni ugodno, in da ga je treba sistematično in dolgoročno izboljševati v smeri krepitve potrebnih znanj in veščin. Obstajajo številne preventivne dejavnosti na vseh ravneh, ki večinoma niso (o)vrednotene, kar pomeni, da je treba pozornost usmeriti tudi v krepitev znanja in veščin predstavnikov NVO za vrednotenje lastnega dela. Povezovanje in usklajevanje delovanja NVO na področju preventive se je izkazalo za dobro in nujno, zlasti z vidika kakovostnega razvoja preventive v prihodnje. Z novim projektom želimo prispevati k temu, da se znanje in veščine NVO sektorja okrepijo do te mere, da bo možno na podlagi upoštevanja minimalnih kakovostnih standardov v Sloveniji zagotavljati učinkovite preventivne programe na vseh ravneh, zlasti v šolskem prostoru, družini in lokalni skupnosti. Glavne dejavnosti projekta so usmerjene zlasti v postopno uveljavljanje minimalnih kakovostnih standardov, razvijanje izobraževalnih orodij in priročnikov, sistematično in strukturirano pomoč NVO pri uvajanju in vrednotenju dobrih in obetavnih praks ter njihovo pospešeno vključevanje v mednarodno dogajanje na področju preventive. Med pričakovane rezultate spadajo: (1) širitev kakovostne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive; (2) priprava in pilotska izvedba izobraževalnih programov na temo znanj in veščin o preventivi ter vrednotenju preventivnih programov; (3) postopno in sistematično uvajanje dobrih in obetavnih praks s strani zainteresiranih NVO v slovenski prostor (zlasti na področju selektivne in indicirane preventive, kjer so največje potrebe); (4) povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter (5) priprava akcijskih načrtov (na podlagi strateškega načrta NVO na področju preventive za obdobje 2013-2020), usklajenih pobud za izboljšavo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.

Več o projektu:www.preventivna-platforma.si.