Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« (Preventivna platforma III – 2022-2025)

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2022-2025 občutno nadgradil preteklo delo v smeri celovitejšega pristopa na področju preventive in zagovorništva. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska oziroma starševska preventiva; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva (tj. skupnostni pristop); (4) okoljske preventivne strategije in zagovorništvo za kakovostno preventivo; ter (5) izobraževanje in usposabljanje. Program pokriva različne oblike tveganega vedenja otrok in mladih, zlasti pa (zgodnejše) preprečevanje alkohola, tobaka in drugih drog, duševnega zdravja ter nekemičnih zasvojenosti. Program je usmerjen zlasti v nadaljnjo promocijo, uveljavljanje in izvajanje mednarodnih (kakovostnih) standardov (npr. standardi UNODC/WHO in UNESCO, Sklepi Sveta EU iz leta 2015 idr.), obstoječih smernic in priporočil na področju šolske, družinske in v (lokalno) skupnost usmerjene preventive in vožnje pod vplivom alkohola, ter sistematično in trajnostno naravnano izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov in strokovnih delavcev na področju preventive.

V tem obdobju bo poseben poudarek prijavitelja in partnerjev usmerjen v izvajanje Resolucije Komisije OZN za droge na temo spodbujanja celovite in znanstveno utemeljene zgodnje preventive, promocijo in uveljavljanje koncepta optimalnega zdravja v preventivi (tj. dinamičnega ravnovesja med fizičnim, socialnim, čustvenim, duhovnim in intelektualnim zdravjem), promocijo in uveljavljanje socialnega in čustvenega učenja (SČU) ter boljšega psihofizičnega počutja (t. i. »well-being«) strokovnih delavcev na področju preventive (zlasti v šolskem okolju), ter nadaljnjo promocijo modela izgradnje lokalnega preventivnega sistema (vključno z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem vseh pomembnih deležnikov na lokalni ravni), in sicer v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi (občinami) in partnerskimi organizacijami.

Program vključuje sistematično širjenje in izvajanje šolskih preventivnih programov »Izštekani« (www.izstekani.net), »Lions Quest« (v sodelovanju z UNODC in Lions klubi) in »Igra lepega vedenja« (»Good Behavior Game«) (GBG), preventivnega programa za vrtce »Lubo«, šolskega preventivnega programa za starše EFFEKT, šolskega preventivnega programa za srednje šole »Boys & Girls Plus«, družinskih preventivnih programov »Krepitev družin« (SFP) in »Močne družine« (»Strong Families«) (v sodelovanju z UNODC), v (lokalno) skupnost usmerjenega modela »Communities That Care« (CTC) ter evropskih programov »STAD in Europe« in »Club Health« (lokacije nočnega življenja mladih). Program vključuje tudi širjenje nekaterih pristopov in praks, ki izhajajo iz sodelovanja prijavitelja v različnih evropskih projektih s področja preventive (zlasti aktivnosti, povezane z uveljavljanjem področja socialnega in čustvenega učenja v šolskem prostoru v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter uveljavljanjem preventivnega kurikuluma v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem). Pomemben del aktivnosti prijavitelja bo usmerjen tudi v zagovorništvo za kakovostnejšo preventivo in opuščanje neučinkovitih ali celo škodljivih »preventivnih« praks ter izvedba številnih izobraževalnih in študijskih aktivnosti z namenom izboljšanja znanja in veščin zaposlenih in prostovoljcev.

Prijavitelj je v preteklosti večkrat dokazal inovativnost na področju preventive, saj v slovenski prostor stalno uvaja (in vrednoti) preverjene učinkovite preventivne prakse, aktivno promovira uveljavljanje (minimalnih) kakovostnih standardov ter izobražuje in usposablja preventivne delavce različnih profilov in iz različnih sektorjev (npr. vzgoje in izobraževanja, javnega zdravja, socialnega in mladinskega dela, lokalne samouprave ter znanosti in raziskovanja). Tudi na področju zagovorništva stalno izobražuje nove zagovornike, zlasti med mladimi, ter krepi njihovo znanje in veščine za učinkovitejše zagovorništvo.

Program prispeva zlasti k sledečim splošnim in specifičnim ciljem razpisa: (1) celovito naslavljanje potreb ranljivih skupin prebivalstva (zlasti ranljivih otrok, mladih in družin); (2) spodbujanje mreženja, sodelovanja in partnerstva med ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju preventive in zagovorništva; (3) nadaljnje povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog; (4) večja ozaveščenost populacije o škodljivosti in tveganjih, povezanih z rabo alkohola, tobaka in drugih drog, nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog ter nekemičnih zasvojenosti; (5) doslednejše izvajanje zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje; (6) zmanjševanje tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog v pivskih okoljih; (7) preprečevanje začetka rabe alkohola, tobaka ter drugih drog med otroki in mladimi (npr. dvig starosti prve rabe); (8) zmanjševanje deleža uporabnikov alkohola, tobaka in drugih drog; (9) povečanje deleža otrok in mladih, ki prenehajo z rabo alkohola, tobaka in drugih drog; (10) omogočanje varnejše zabave mladih idr. S programom naslavljamo tudi enakomernejši dostop do kakovostnih preventivnih praks ter s tem povezane neenakosti v zdravju v različnih regijah in lokalnih okoljih, pomanjkanja znanja in veščin na področju kakovostne preventive, ter nedoslednega izvajanja zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje.

Program predvideva naslednje pričakovane aktivnosti: (1) povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju preventive; (2) povezovanje in mreženje različnih deležnikov na področju preventive (skupna izobraževanja in usposabljanja, osrednja spletna stran www.preventivna-platforma.si in družbena omrežja, organizacija dogodkov in izmenjava dobrih praks); (3) razvoj, promocija in izvajanje z dokazi podprtih preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti; (4) preprečevanje in zmanjševanje rabe alkohola, tobaka in drugih drog med otroki in mladimi ter vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog; (5) spremljanje izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih na področju alkohola, tobaka in drugih drog; (6) spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola (npr. spodbujanje zabave brez alkohola in drugih drog) in varnejših okolij za druženje mladih v nočnem času; (7) izobraževanje in ozaveščanje javnosti in zlasti mladih o tveganih in škodljivih vplivih rabe alkohola, tobaka in drugih drog; (8) krepitev starševskih veščin, otrokovih osebnih in socialnih veščin, programi upravljanja z vedenjem v šolskem okolju; ter (9) sistematično izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra, ki deluje na področju preventive.

Pričakovani rezultati programa so zlasti v (1) nadaljnjem razvoju in širjenju kakovostnih preventivnih programov v šolskem in družinskem okolju ter v (lokalnih) skupnostih, ki temeljijo na dokazih (npr. večja geografska pokritost z dobrimi praksami), (2) občutno izboljšanem znanju in veščinah posrednih ciljnih skupin (kot so npr. vzgojitelji, učitelji, zdravstveni, socialni in mladinski delavci, zaposleni in prostovoljci v nevladnih organizacijah ter drugi strokovni delavci na področju preventive); (3) postopnem uveljavljanju (minimalnih) kakovostnih standardov na področju preventive ter »kulture« vrednotenja preventivnih programov (zlasti z vidika rezultatov in učinkov); ter (4) doslednejšem izvajanju področne zakonodaje, zlasti na področju alkohola, tobaka in konoplje.

Več o projektu:www.preventivna-platforma.si.