Projekti

Šolski preventivni program EU-Dap (»Izštekani«)

Program »Izštekani« je šolski preventivni učni načrt na področju preprečevanja zasvojenosti. Program je usmerjen zlasti v zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom), prestavitev začetka uporabe drog na čim kasnejše obdobje in/ali prestavitev prehoda od eksperimentiranja do redne uporabe drog. Program je bil izdelan na osnovi modela splošnega družbenega vpliva in je interaktiven, združuje življenjske veščine in normativna prepričanja (mladostniki oblikujejo svoje mišljenje, ideje in vrednote, na katere imajo velik vpliv mediji, glasba, prijatelji in filmi, omenjeni vplivi pa so velikokrat v nasprotju z vrednotami, ki se jih mladi naučijo doma ali v šoli). Ciljno skupino predstavljajo mladostniki v starosti od 12 do 14 let, saj v tem obdobju nekateri med njimi že začnejo poskušati droge (zlasti cigarete, alkohol in marihuano). Program je sestavljen iz 12 učnih ur in traja približno 3 mesece. Vsebina programa vključuje informacije o alkoholu, tobaku, marihuani in ostalih drogah. V program so vključeni tudi starši v obliki treh srečanj (staršem na splošno primanjkuje osnovnega znanja o različnih substancah ter veščin, ki bi jim pomagale soočati se s tem problemom na pravilen način). Učitelji, ki izvajajo program, se udeležijo izobraževanja, ki praviloma traja 2 dni. Učitelji in učenci imajo na razpolago vse potrebne pripomočke (priročnik za učitelje, delovni zvezek za učence in učne kartice). Program je pokazal znanstveno dokazane pozitivne učinke. Rezultati vrednotenja pilotske izvedbe programa v Sloveniji so pokazali zelo dobro učinkovitost programa. Primerjava je bila izvedena na podlagi začetnega stanja in vrednotenja, ki je bilo izvedeno štiri mesece in eno leto po izvedbi programa v intervencijskih šolah. Iz rezultatov je razvidno, da je pri učencih, ki so bili vključeni v izvajanje programa (intervencijska skupina) v primerjavi s kontrolno, opazno zmanjšana uporaba cigaret, zmanjšano občasno pitje alkohola, redno pitje alkohola in opijanje ter zmanjšana uporaba konoplje in drugih prepovedanih drog. Inštitut »Utrip« je nacionalni center programa EU-Dap (»Izštekani«) za Slovenijo.

Več o programu: Izstekani_opis.docx
Več: Spletna stran Izštekani


Program »Krepitev družin« (»The Strengthening Families Program« – SFP)

Preventivni program za krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti je znanstveno dokazano učinkovit družinsko preventivni program, ki temelji na treningu veščin v družinah. Temeljna ciljna skupina prvotnega program so bili visoko rizična skupina otrok in mladostnikov, katerih starši so uporabljali droge, vendar pa se je program izkazal za učinkovitega pri številnih ciljnih skupinah in v različnih okoljih. Program so razvili ameriški raziskovalci v 80. letih prejšnjega stoletja (Kumpfer in DeMarsh s sodelavci). V 90. letih so avtorji program kulturno prilagodili za različne etnične skupine v ZDA in pri vseh se je pokazal za učinkovitega. Od leta 2003 je bil program adaptiran za uporabo v več kot 20 državah po vsem svetu, ob tem da so bili rezultati povsod zelo podobni tistim, ki so se pokazali pri prvem znanstvenem vrednotenju. Program se izvaja v 14 skupinskih srečanjih, na katerih poteka t. i. trening veščin. Vsako srečanje poteka približno 2 uri. Program uporablja družinska omrežja in kognitivno-vedenjske pristope za povečanje odpornosti in zmanjšanje dejavnikov tveganja za vedenjske, emocionalne, učne in socialne probleme. Program gradi na varovalnih dejavnikih, kot so: (1) izboljšanje družinskih odnosov; (2) izboljšanje starševskih veščin; in (3) povečanje socialnih in drugih življenjskih veščin pri otrocih in mladostnikih. SFP ponuja tudi spodbude za navzočnost družinskih članov v programu, takojšnje izboljšanje vedenja otrok in izpolnjevanje domačih nalog, kar poveča krepitev odnosov in sodelovanje znotraj družine. Primerjalni pregled učinkovitih preventivnih programov na področju alkohola in prepovedanih drog je pokazal, da je SFP najučinkovitejši preventivni program na svetu (Foxcroft in sodelavci, 2003). Inštitut »Utrip« je nacionalni center programa »Krepitev družin« (SFP) za Slovenijo.

Več o programu je dostopno na spletni strani: http://www.strengtheningfamiliesprogram.org.


Club Health – varnejša in bolj zdrava nočna zabava mladih

Projekt »Club Health« je v obdobju 2009-2012 združeval 20 pridruženih in 43 sodelujočih partnerjev iz 15 držav članic EU in Norveške, vodil pa ga je Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip” (UTRIP). Projekt je v celoti podpiral strateške usmeritve Vlade Republike Slovenije in Evropske komisije s področja javnega zdravja, mladinske politike in druge s to tematiko povezane strateške usmeritve v smeri zmanjšanja družbene škode zaradi tveganega obnašanja mladih v nočnem času. Namen projekta je bil zlasti zmanjšati obseg bolezni (npr. zasvojenosti z alkoholom, tobakom in prepovedanimi drogami, spolno prenosljive infekcije, kot so npr. AIDS), nesreč, poškodb in nasilja med mladimi s poudarkom na specifičnih okoljih nočnega življenja (npr. gostinski lokali, diskoteke, nočni klubi, zabave na odprtem ipd.). S projektom smo skušali spodbuditi bolj dosledno izvajanje strategij in zakonov na področju tveganega obnašanja mladih na eni strani ter na drugi strani povečati občutljivost medijev, oglaševalske industrije in pomembnih političnih akterjev (npr. politikov in drugih nosilcev odločanja) glede njihovega deleža odgovornosti za ukrepanje. Projekt je temeljil na rezultatih nekaterih že izvedenih evropskih projektih s tega področja, pri katerih so sodelovali tudi nekateri ključni partnerji tega projekta (tudi UTRIP). Specifični cilji projekta so bili: (1) izgradnja, vzdrževanje in širitev mreže “Club Health”, ki združuje širok spekter ustanov, raziskovalcev, strokovnjakov in nevladnih organizacij na področju tveganega obnašanja mladih na vseh ravneh (od lokalne do evropske); (2) presoja in vrednotenje vplivov dosedanjega izvajanje strategij in zakonov v sodelujočih državah; (3) popis dokazov, ki temeljijo na učinkovitih zakonodajnih in političnih ukrepih; in (4) povečanje zmogljivosti različnih akterjev na državni, regionalni in lokalni ravni za učinkovitejše izvajanje zakonskih in drugih ukrepov (zlasti prek usposabljanj, delavnic, seminarjev, konferenc, smernic in priporočil itd.). V sklopu projekta smo med drugim pripravili smernice in priporočila za pristojne evropske, nacionalne in lokalne ustanove, zdravstvene in varnostne standarde za nočne lokale, spletno orodje NightSCOPE za hitro oceno stanja in priporočila za izboljšanje na področju nočnega življenja za lokalne skupnosti ter koncept usposabljanja osebja v nočnih lokalih. Gradiva so na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Več o projektu: www.club-health.eu


European Family Empowerment (EFE): Izboljšanje družinskih veščin z namenom preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog

V obdobju 2010-2012 smo bili kot partnerska organizacija vključeni v izvajanje evropskega projekta »European Family Empowerment (EFE): Izboljšanje družinskih veščin z namenom preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog«, v katerem je sodelovalo 6 uveljavljenih ustanov in organizacij iz 6 evropskih držav (Španija, Velika Britanija, Švedska, Portugalska, Češka in Slovenija). Projekt je sofinancirala Evropska komisija iz programa »Drug Prevention and Information«. Gre za projekt, katerega namen je krepitev zmogljivosti družin na področju preprečevanja zasvojenosti ter povečanje organizacijskih sposobnosti in sinergije pri sodelovanju s pristojnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami. Glavni cilj projekta je bil raziskati in razviti raznolike preventivne aktivnosti za sodobne evropske družine v smeri preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog s strani njihovih otrok in mladostnikov. V sklopu projekta smo raziskali in identificirali tudi okoliščine in pogoje, s pomočjo katerih bi lahko okrepili omenjene družinske veščine ter staršem olajšali soočanje s tveganim obnašanjem njihovih otrok. Pripravili smo priporočila in smernice, ki temeljijo na dokazih, ter analizo družinskih veščin za starše in civilnodružbene organizacije (npr. pedagoško osebje, organizacije, prostočasne organizacije itd), s čimer bomo lahko v prihodnosti spodbujali krepitev sposobnosti in zmogljivosti družin glede preprečevanja tveganega obnašanja otrok ter spodbujali mreženje med družinami kot inovativnega načina preventive.

Več o projektu: www.irefrea.org


AMPHORA (“Alcohol Measures for Public Health Alliance”)

V obdobju 2009-2012 smo skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami iz vse Evrope izvedli štiriletni evropski raziskovalni projekt s področja alkohola (AMPHORA). Vodila ga je Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB), sofinancirala pa ga je Evropska komisija iz 7. okvirnega raziskovalnega programa s področja zdravja. V sklopu projektnih aktivnosti je bil UTRIP večinoma vključen v delovni paket s področja raziskovanja pivskega okolja, sodelovali pa smo tudi pri drugih delovnih paketih. V sklopu projekta je izšla obsežna publikacija »Alcohol Policy in Europe: Evidence from AMPHORA«. Rezultati projekta so bili podrobno predstavljeni tudi na 5. evropski konferenci o alkoholni politiki, ki je bila 18. in 19. oktobra 2012 v Stockholmu (Švedska). Publikacija je na voljo na spletni strani Inštituta Utrip in projekta »Preventivna platforma« (www.preventivna-platforma.si). V sklopu omenjene konference je 71 znanstvenikov in raziskovalcev iz 33 ustanov in organizacij iz 14 evropskih držav pripravilo Manifest o alkoholu, namenjen evropski razpravi o učinkoviti alkoholni politiki. Manifest je v slovenskem jeziku na voljo na omenjenih spletnih strani.

Več o projektu: www.amphoraproject.net


ALICE RAP (»Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project«)

ALICE RAP je petletni raziskovalni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija iz 7. okvirnega (raziskovalnega) programa (FP7), koordinira pa ga Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB) iz Španije. Skoraj 200 mednarodnih znanstvenikov in raziskovalcev sodeluje v tem projektu, katerega namen je kritično preiskati in analizirati trenutno razdrobljeno raziskovalno dejavnost na področju zasvojenosti in okrepiti znanstvene dokaze z namenom kakovostnega informiranja in izgradnje dinamične platforme za javni in politični dialog ter razpravo o trenutnih in alternativnih pristopih na področju zasvojenosti.
Politike, ki zadevajo zasvojljive substance in vedenje, potrebujejo uravnoteženost med posameznikovo svobodo in družbeno odgovornostjo, pri tem pa moramo upoštevati tudi družbena, ekonomska in etična vprašanja. Toda znanstveni dokazi kažejo na dejstvo, da razvrščanje in zakonska obravnava zasvojljivih substanc zelo redko upoštevata sorazmerno škodo, ki jo te substance povzročajo posameznikom ali družbi. Pravzaprav je na voljo ogromno znanstvenih dokazov po vsem svetu, ki kažejo na to, kakšne učinkovite politike na področju dovoljenih in prepovedanih drog bi morali razvijati, da bi izboljšali stanje na področju javnega zdravja. Po drugi strani pa so trenutne politike v zelo majhnem ali omejenem obsegu izgrajene na znanstvenih dokazih in raziskovalnih rezultatih.

V sklopu projekta ALICE RAP bomo partnerske organizacije delale na tem, da takšno stanje spremenimo, zlasti z vidika morebitnih ekonomskih, zdravstvenih in družbenih posledic novih ali alternativnih pristopov obvladovanja zasvojenosti. Pri tem bomo previdni pri izbiri metod, delo pa si bomo razdelili v številnih strokovnih delovnih skupinah z namenom identifikacije bolj učinkovitih in uspešnih političnih rešitev na ravni EU in posameznih držav.

Inštitut Utrip je vključen v tri delovna področja projekta: (1) področje, ki obravnava definicije zasvojenosti, prevalenco uporabe drog ter družbeno škodo, nastalo zaradi uporabe drog in zasvojenosti; (2) področje, ki obravnava prihodke od prodaje zasvojljivih substanc, ki prinašajo vladam, velikim korporacijam in tistim, ki so del t. i. »podzemlja«, izredno velike dohodke; (3) področje, ki obravnava potrebe po nadaljnjih naložbah v obvladovanje zasvojenosti, z namenom da bi lahko razumeli, kaj je treba spremeniti v pristopu odločevalcev in posameznikov, da bi le-ti bolje nadzirali različne oblike zasvojenosti.

Več o projektu: www.alicerap.eu


Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti (Preventivna platforma I – 2010-2012)

Projekt s polnim nazivom »Vzpostavitev preventivne platforme nevladnih organizacij (NVO) na področju preprečevanja zasvojenosti« (krajše »Preventivna platforma«) je v obdobju 2010-2012 združeval tri ugledne in izkušene partnerske organizacije: Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Zvezo društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora. Namen projekta je bil v povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore NVO, ki delujejo na področju preventive, zagotavljanju učinkovitega podpornega okolja (platforme) za NVO sektor, oblikovanju kakovostnih predlogov sprememb javnih politik in krepitvi usposobljenosti NVO na tem področju dela ter ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo. Med pričakovanimi rezultati so zlasti: (1) izgradnja, vzdrževanje in širitev multidisciplinarne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive; (2) popis obstoječih preventivnih dejavnosti v Sloveniji ter priprava evalvacijskega orodja za njihovo vrednotenje; (3) popis (nabor) tujih in domačih dobrih ter obetavnih praks; (4) povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); in (5) priprava strateškega načrta delovanja, usklajenih pobud za spremembo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.

Več o projektu:www.preventivna-platforma.si.


Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« (Preventivna platforma II – 2012-2014)

Projekt s polnim imenom »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« združuje tri ugledne in izkušene partnerske organizacije, in sicer Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora. Namen projekta je v nadaljnjem povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore in pomoči NVO na področju preventive, vzpostavitvi minimalnih kakovostnih standardov na področju preventive, razvoju izobraževalnih programov (kurikulumov) za usposabljanje predstavnikov NVO na temo razvoja, prenosa, izvajanja in vrednotenja kakovostnih preventivnih programov, pospeševanju mednarodnega vključevanja NVO na področju preventive ter ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo. Iz analize stanja in izkušenj vemo, da stanje na področju preventive v Sloveniji ni ugodno, in da ga je treba sistematično in dolgoročno izboljševati v smeri krepitve potrebnih znanj in veščin. Obstajajo številne preventivne dejavnosti na vseh ravneh, ki večinoma niso (o)vrednotene, kar pomeni, da je treba pozornost usmeriti tudi v krepitev znanja in veščin predstavnikov NVO za vrednotenje lastnega dela. Povezovanje in usklajevanje delovanja NVO na področju preventive se je izkazalo za dobro in nujno, zlasti z vidika kakovostnega razvoja preventive v prihodnje. Z novim projektom želimo prispevati k temu, da se znanje in veščine NVO sektorja okrepijo do te mere, da bo možno na podlagi upoštevanja minimalnih kakovostnih standardov v Sloveniji zagotavljati učinkovite preventivne programe na vseh ravneh, zlasti v šolskem prostoru, družini in lokalni skupnosti. Glavne dejavnosti projekta so usmerjene zlasti v postopno uveljavljanje minimalnih kakovostnih standardov, razvijanje izobraževalnih orodij in priročnikov, sistematično in strukturirano pomoč NVO pri uvajanju in vrednotenju dobrih in obetavnih praks ter njihovo pospešeno vključevanje v mednarodno dogajanje na področju preventive. Med pričakovane rezultate spadajo: (1) širitev kakovostne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive; (2) priprava in pilotska izvedba izobraževalnih programov na temo znanj in veščin o preventivi ter vrednotenju preventivnih programov; (3) postopno in sistematično uvajanje dobrih in obetavnih praks s strani zainteresiranih NVO v slovenski prostor (zlasti na področju selektivne in indicirane preventive, kjer so največje potrebe); (4) povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter (5) priprava akcijskih načrtov (na podlagi strateškega načrta NVO na področju preventive za obdobje 2013-2020), usklajenih pobud za izboljšavo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.

Več o projektu:www.preventivna-platforma.si.


Spletna pomoč mladim, ki imajo izkušnjo s samopoškodovanjem (»Online Self-Harm Support for Youth«)

V obdobju 2011-2012 smo bili vključeni v izvajanje evropskega projekta »Online Self-Harm Support for Youth«, ki ga je sofinancirala Evropska komisija prek programa Daphne III. Projekt je vodila priznana britanska organizacija YouthNet iz Londona, poleg Inštituta Utrip pa so v projektu sodelovali še partnerji z Danske, Italije in Velike Britanije. Glavni namen projekta je bil razviti in preizkusiti nekatere dobre prakse na področju preprečevanja samopoškodbenega vedenja mladih, zlasti v obliki internetnih orodij za (samo)pomoč in svetovanje. V sklopu projekta smo poleg spletnega portala Tusmo.si pripravili tudi informativno brošuro za strokovne delavce na temo samopoškodbenega vedenja. Pri projektu smo sodelovali tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje (www.tosemjaz.net) in številnimi strokovnjaki, študenti in posameznicami, ki so v preteklosti imele izkušnje s samopoškodbenim vedenjem.

Spletna stran (produkt projekta): http://tusmo.si

Priročnik za izboljšanje prakse pri spletnem svetovanju: Povezava na PDF

Brošura na temo samopoškodbenega vedenja: Povezava na PDF


ProSkills

V sklopu projekta »Promotion of social and personal skills in socially unprivileged young adults« (ProSkills) (2006-2008), sofinanciranega s strani Evropske komisije (program s področja vseživljenjskega učenja), smo pripravili izobraževalni koncept za potrebe izobraževanja odraslih, ki delajo z ljudmi v socialno neugodnem položaju. V sklopu projekta smo v slovenščini izdali publikacijo »Izobraževalni koncept za krepitev socialnih in osebnih veščin pri mlajših odraslih v socialno neugodnem položaju kot prvega pogoja za vseživljenjsko učenje«. Brezplačno je publikacija v PDF formatu dostopna na spletni strani projekta. V sklopu istega projekta so bila v slovenščini izdana tudi »Priporočila na področju izobraževalnih politik za usposabljanje mlajših odraslih v socialno neugodnem položaju«. Brezplačno je tudi ta publikacija v PDF formatu dostopna na spletni strani projekta. Kot nadaljevanje projekta ProSkills smo pripravili model enodnevnega usposabljanja za strokovne delavce, ki je na voljo vsem zainteresiranim ustanovam in organizacijam (izvedba po dogovoru). Nosilca projekta sta bila Center za preprečevanje zasvojenosti (Centre de Prévention des Toxicomanies) iz Luksemburga in Center za empirične pedagoške raziskave (Zentrum für empirische pädagogische Forschung), ki deluje v sklopu Univerze Koblenz/Landau (Nemčija). S projektom nadaljujemo v skoraj enaki zasedbi tudi v obdobju 2010-2013, in sicer z namenom priprave koncepta usposabljanja trenerjev za nadaljnje širjenje koncepta in filozofije ProSkills. V projektu sodelujemo z Društvom Renesansa iz Maribora.

Več o projektu: www.pro-skills.eu


Evropski projekt »Triangle« (2013-2014)

Mladi v akciji

Namen projekta je združiti šest organizacij iz treh držav članic EU (Portugalska, Litva in Slovenija), ki želijo vzpostaviti koalicijo med enakovrednimi partnerji na področju varovanja zdravja med mladimi na področju alkoholne politike. Struktura partnerstev je postavljena tako, da se nacionalne organizacije povezujejo tudi z organizacijami, ki so dejavne znotraj evropske mreže. Projekt je sestavljen iz pripravljalnega in zaključnega srečanja ter treh mednarodnih aktivnosti s študijskimi obiski v vseh treh državah, iz katerih prihajajo partnerske organizacije. Projekt bo podprt s interaktivno spletno stranjo. Izdana pa bo tudi publikacija v štirih jezikih. Projekt je načrtovan kot pilotni projekt, ki bi bil lahko implementiran tudi v drugih državah. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa »Mladi v akciji«, vodi pa ga Mladinska zveza Brez izgovora.


SPAN (Society for Prevention Academic Network)

V začetku leta 2013 je nastala nova evropska mreža 32 univerz in raziskovalnih ustanov s področja preventive (Science for Prevention Academic Network), ki se bo v prihodnje aktivneje vključila zlasti v preprečevanje nenalezljivih bolezni. Te bolezni so npr. rak, bolezni srca, pljučne bolezni, diabetes in duševne bolezni, ki nastanejo pretežno zaradi nezdravega življenjskega sloga, kot so npr. uporaba alkohola, tobaka in drugih drog, nezdrava prehrana in pomanjkanje gibanja. Mrežo vodi Univerza Brookes iz Oxforda, pomemben član mreže pa je tudi Inštitut Utrip iz Slovenije. Mreža je pridobila zagonska sredstva s strani Evropske komisije iz programa EU s področja vseživljenjskega učenja. Ustanovitev te mreže bo dala pomemben zagon sodobni preventivni znanosti, raziskavam in izobraževanju na področju preprečevanja zasvojenosti in različnih oblik tveganega obnašanja ljudi v sodobnem času. Z mrežo SPAN bomo vzpostavili konkretno mednarodno sodelovanje, ki do sedaj v Evropi v takšnem obsegu še ni obstajalo. Naš namen je uveljaviti preventivo kot znanstveno panogo, pridobiti v svoje vrste čimveč mladih znanstvenikov in raziskovalcev ter širiti najnovejša dognanja na tem področju po vsej Evropi.

Več o mreži: www.euspr.org


IREFREA

V obdobju 2005-2008 smo prvič sodelovali v evropskem projektu z naslovom »The Recreational culture as a tool to prevent risk behaviour« (Recreational-Prev), ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije (program s področja javnega zdravja). V sklopu projekta smo izvedli obsežno raziskavo med evropsko mladino glede tveganega obnašanja v nočnem življenju. Nosilka projekta je bila priznana nevladna raziskovalna ustanova IREFREA s sedežem v Španiji. Več o projektu (vključno z rezultati raziskave) je dostopno na spletni strani www.irefrea.org. Z aktivnostmi iz omenjenega projekta smo nadaljevali v sklopu projekta »Club Health« (www.club-health.eu).


STEPS

STEPS je kratica evropskega projekta, ki je potekal v obdobju 2009-2011 v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije z daljšim imenom »Strengthening Engagement in Public Health Research« (»Krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave«). Projekt je vodil University College London (UCL), partnerja pa sta bila še Krizni center Skalbes iz Rige (Latvija) in pisarna EUPHA (European Public Health Association) iz Utrechta (Nizozemska). K sodelovanju so povabili 12 nacionalnih organizacij iz 12 novih članic EU, delujočih na področju javnega zdravja. Cilj projekta je bil najti odgovore na sodobne izzive na področju zdravja, kot so srčno-žilne bolezni, rak, duševne bolezni, nezgode in zasvojenosti. Da bi bolje razumeli pomen raziskovanja javnega zdravja v posameznih državah in na tem področju razvili enotno strategijo raziskovanja za vso Evropo, so projektni partnerji med sabo povezali predstavnike civilnodružbenih organizacij ter raziskovalnih in pristojnih vladnih ustanov. K projektu je pristopila tudi Slovenija (kot partnerja sta sodelovala Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«) z izbrano temo »tvegano in škodljivo pitje alkohola«, ki je eden večjih javnozdravstvenih problemov pri nas.

Več o projektu: http://www.steps-ph.eu.


Izobraževanja in seminarji

Poleg omenjenih projektov smo in še bomo izvedli številna izobraževanja in seminarje na temo tveganega obnašanja otrok in mladostnikov, vzgoje za kakovostno starševstvo, samopoškodbenega vedenja, motnje hranjenja, preprečevanja zasvojenosti itd. UTRIP organizira številne študijske obiske za različne deležnike (npr. nevladne organizacije in lokalne skupnosti). Glede na povpraševanje lahko pripravimo tudi usmerjena izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter študijske obiske na omenjene teme. Povpraševanje lahko pošljete prek elektronske pošte na info@institut-utrip.si.


Pomoč in svetovanje pri črpanju evropskih sredstev

Poleg vseh naštetih aktivnosti se inštitut ukvarja tudi s pomočjo in svetovanjem pri črpanju evropskih sredstev. Zlasti pomagamo nevladnim organizacijam v Sloveniji in tujini pri pridobivanju evropskih sredstev s področja zdravja, vseživljenjskega učenja, drog in zasvojenosti. Povpraševanje lahko pošljete prek elektronske pošte na info@institut-utrip.si.

Empathy for Children (E4C) (Erasmus+)

Zlasti v teh postepidemičnih časih je socialno in čustveno učenje ključno, s tem pa tudi socialne in čustvene kompetence otrok in mladostnikov. Med te kompetence zagotovo spada tudi empatija. Projekt »Empatija za otroke« (»Empathy for Children«), katerega namen je vsem učencem in učenkam zagotoviti najboljše priložnosti za vsestranski razvoj in učenje skozi empatijo. Metodologije temeljijo na načelu diferenciranega poučevanja in učenja in smo jih razvili v sodelovanju s priznano dansko pedagoginjo Iben Dissing Sandahl. Poučevanje je bilo organizirano tako, da smo razvojno okrepili interese posameznega učenca prek skupnih izkušenj in situacij ter jim zagotovili znanje in veščine, s katerimi se lahko pripravijo na sodelovanje pri opravljanju nalog. Vse to je bilo namenjeno razvoju ozaveščenosti učencev, domišljije in zaupanja v lastne (z)možnosti in ozadja, tako da so lahko zavezani k opravljanju nalog in sledenju ciljev ter želijo v tej smeri ukrepati.

Vsi rezultati in gradiva skupaj z obsežnimi informacijami glede izvajanja in rezultatov ter smernicami in orodji so brezplačno na voljo za prenos na spletnem mestu projekta (www.empathy4children.com).

Radi bi se zahvalili vsem, ki so sodelovali v projektu, da smo lahko dosegli tako spodbudne rezultate. Nekatere ključne rezultate projekta bomo tudi v prihodnje vgrajevali v naše programe na področju socialnega in čustvenega učenja ter vas o vseh aktivnostih na to temo redno obveščali na spletni strani programa »Preventivna platforma« (www.preventivna-platforma.si).

Če želite več informacij o implementaciji metodologije na področju empatije, se obrnite na svojega regionalnega partnerja. Za Slovenijo smo to na Inštitutu »Utrip« (www.institut-utrip.si).

Priročnik Priročnik “Empatija do otrok” za učitelje/učiteljice oz. šolske svetovalne delavce/delavke (PDF)

Povpraševanje lahko pošljete prek elektronske pošte na info@institut-utrip.si.